Dźwiękowe systemy ostrzegawcze - Knopp Serwis Toruń usługi pożarnicze

knopp_gif
MENU
KNOPP SERWIS
Przejdź do treści
menu
tel. 798 415 578

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Odpowiednia konfiguracja dźwiękowego systemu ostrzegawczego ma za zadanie powiadomić i poinstruować znajdującą się w obiekcie ludność o występującym zagrożeniu i bezpiecznej ewakuacji.
Nasze doświadczenie pokazało nam, że w wielu przypadkach, szczególnie w obiektach wysokich i wysokościowych, dźwiękowe systemy ostrzegawcze skonfigurowane są bez odpowiedniego scenariusza pożarowego.
W takich sytuacjach może dochodzić do zatoru osób na klatkach schodowych.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr   109 poz. 719)

„§ 29. 1. Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, jest wymagane w:
budynkach handlowych lub wystawowych:
jednokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8 000 m2,
wielokondygnacyjnych, zawierających strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5 000 m2;
salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600;
szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, z wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi;
budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób.

2. W obiektach, w których zastosowano dźwiękowy system ostrzegawczy, nie stosuje się innych pożarowych urządzeń alarmowych akustycznych służących alarmowaniu użytkowników tego obiektu, poza służbami dozoru lub ochrony.
3. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie dotyczy budynków znajdujących się na terenach zamkniętych służących obronności państwa oraz budynków zakwaterowania osadzonych, które zlokalizowane są na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych.”
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Wróć do spisu treści