Drogi ewakuacyjne - Knopp Serwis Toruń usługi pożarnicze

knopp_gif
MENU
KNOPP SERWIS
Przejdź do treści
menu
tel. 798 415 578

Drogi ewakuacyjne

Dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji z obiektu, nasi specjaliści dobiorą odpowiednie oznaczenia ewakuacyjne zgodne z ISO 7010, zapewniając optymalne rozmieszczenie.
Naszym priorytetem jest, aby osoba znajdująca się w chwili zagrożenia w najdalszym punkcie obiektu, mogła bezpiecznie i bez uszczerbku na zdrowiu dostać się do
"miejsca zbiórki do ewakuacji".

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 )

„§  236. 1.  Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi"”.
Obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące znaków ochrony przeciwpożarowej zawarto w normie PN-EN ISO 7010:2012
wyjście ewakuacyjne
ewakuacja
oznaczenie ewakuacji
Wróć do spisu treści