Montaż sprzętu ppoż.... - Knopp Serwis Toruń usługi pożarnicze

knopp_gif
MENU
KNOPP SERWIS
Przejdź do treści
menu
tel. 798 415 578

Montaż sprzętu ppoż....

dalej
Rozmieszczenie gaśnic i sprzętu p.poż. w obiekcie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Lata doświadczeń naszych specjalistów w branży p.poż. zapewniają optymalne ich rozmieszczenie.
W zależności od zagrożenia pożarowego w danym obiekcie, dopasujemy odpowiedni sprzęt gaśniczy i oznakowania.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 )„§ 32.  1. Obiekty muszą być wyposażone w  gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic.
2.  Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w  obiekcie:  
1) A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z  tworzeniem żarzących się węgli;
2) B - cieczy i  materiałów stałych topiących się;3) C - gazów;
4) D - metali;
5) F - tłuszczów i  olejów w  urządzeniach kuchennych.
3.  Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w  gaśnicach przypada, z  wyjątkiem przypadków określonych w  przepisach szczególnych:  
1) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w  budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
b) produkcyjnej i  magazynowej o  gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
2) na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w  pkt 1, z  wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.4.  Wyposażenie w  gaśnice magazynów, w  których są składowane butle z  gazem płynnym, oraz stacji paliw płynnych określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z  dnia 21 listopada 2005 r. w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i  stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i  produktów naftowych i  ich usytuowanie.
5.  Miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gaśnic, musi być wyposażone w  pojemnik z  wodą o  objętości co najmniej 200 dm3, przygotowany do wykorzystania w  celach gaśniczych z  użyciem wiadra lub  w inny równorzędny sposób.
§ 33.  1. Gaśnice w  obiektach muszą być rozmieszczone:  
1) w miejscach łatwo dostępnych i  widocznych, w  szczególności:
a) przy wejściach do budynków,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjściach z  pomieszczeń na zewnątrz;
2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w  tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.2.  Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:  
1) odległość z  każdego miejsca w  obiekcie, w  którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o  szerokości co najmniej 1 m."

„§ 19.  1. Hydranty 25 muszą być stosowane w  strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:  
1) na każdej kondygnacji budynku wysokiego i  wysokościowego, z  wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV;
2) na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i  średniowysokiego:
a) w strefie pożarowej o  powierzchni przekraczającej 200 m2, zakwalifikowanej do kategoriizagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V,
b) w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:
- o  powierzchni przekraczającej 200 m2 w  budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a  nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1 000 m2,
- o  powierzchni przekraczającej 1 000 m2 w  budynku niskim.
2.  Hydranty 33 muszą być stosowane w  garażu:  
1) jednokondygnacyjnym zamkniętym o  więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
2) wielokondygnacyjnym.
3.  Hydranty 52 muszą być stosowane:  
1) w strefie pożarowej produkcyjnej i  magazynowej o  gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i  powierzchni przekraczającej 200 m2;
2) w strefie pożarowej produkcyjnej i  magazynowej o  gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m2, w  której znajduje się pomieszczenie o  powierzchni przekraczającej 100 m2 i  gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1 000 MJ/m2;
3) przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o  powierzchni przekraczającej 200 m2 i  gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, usytuowanych w  strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, znajdującej się  w budynku niskim albo  średniowysokim.
4.  W strefach pożarowych, o  których mowa w  ust. 3 pkt 1, i  przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych, o  których mowa w  ust. 3 pkt 3, dopuszcza się stosowanie hydrantów 33, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego w  tych strefach i  tych pomieszczeniach magazynowych lub technicznych nie przekracza 1 000 MJ/m2.
5.  Wymagania, o  których mowa w  ust. 2, nie dotyczą wolno stojących garaży na terenach zamkniętych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
§ 20.  1. Hydranty wewnętrzne oraz zawory 52 powinny być umieszczane przy drogach komunikacji ogólnej, w  szczególności:  
1) przy wejściach do budynku i  klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku, przy czym w  budynkach wysokich i  wysokościowych zaleca się lokalizację zaworów 52 w  przedsionkach przeciwpożarowych, a  dopuszcza na klatkach schodowych;
2) w przejściach i  na korytarzach, w  tym w  holach i  na korytarzach poszczególnych kondygnacji budynków wysokich i  wysokościowych;
3) przy wejściach na poddasza;
4) przy wyjściach na przestrzeń otwartą lub przy wyjściach ewakuacyjnych z  pomieszczeń produkcyjnych i  magazynowych, w  szczególności zagrożonych wybuchem.
2.  Hydranty wewnętrzne oraz zawory 52 muszą znajdować się na każdej kondygnacji, przy czym w  budynkach wysokich i  wysokościowych należy stosować po dwa zawory 52 na każdym pionie na kondygnacji podziemnej i  na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 m oraz po jednym zaworze 52 na każdym pionie na pozostałych kondygnacjach.
3.  Zasięg hydrantów wewnętrznych w  poziomie obejmuje całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z  uwzględnieniem:  
1) długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w  normach, o  których mowa w  § 18 ust. 2;
2) efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych:
a) 3 m - w  strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, znajdujących się  w budynkach o  więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla prądów rozproszonych stożkowych,
b) 10 m - w  pozostałych budynkach."

„§ 44. W stosunku do obiektów wzniesionych przed dniem wejścia w  życie rozporządzenia:
2) wymagania określone w  § 18 ust. 2  oraz  w  § 19 ust. 1  w przypadku budynków wyposażonych w  hydranty 52 obowiązują przy przebudowie i  rozbudowie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, a  także przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i  zmianie sposobu użytkowania obiektu;
3) wymagań określonych w  § 19 ust. 2  nie stosuje się, jeżeli zostały one wyposażone w  hydranty 52 zgodnie z  przepisami rozporządzenia Ministra Minister Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  dnia 21 kwietnia 2006 r. w  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).”
montaż gaśnicy
oznaczenia
Wróć do spisu treści